print

Klachtenprocedure

Heb je vragen of meldingen? Spreek dan één van onze begeleiders aan. Zij vormen jullie eerste aanspreekpunt en zullen je steeds een gepast antwoord trachten te bieden of samen met jou een oplossing zoeken. Je opmerkingen worden steeds in team besproken.

Schriftelijke klacht

Biedt de bespreking met de begeleiding voor jou geen voldoende oplossing, dan kan je ook steeds een schriftelijke klacht indienen bij de directie.  Suggesties om tot een oplossing te komen zijn steeds welkom.

De directie zal steeds contact met je opnemen om je klacht te bespreken. Binnen de 30 dagen mag je een schriftelijk antwoord verwachten, waarna we opnieuw contact met je zullen opnemen.

Let op: voor bepaalde klachten richt je je niet tot de directie, maar rechtstreeks tot

  1. De interne klachtencommissie i.v.m. het ontslag uit de voorziening of de beëindiging van de ondersteuning
  2. Het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (Sterrenkundelaan 30, 1210 Brussel) voor een klacht i.v.m. de werking van de gebruikersraad

Interne klachtencommissie: klachten over het ontslag van een cliënt

Als je het ontslag of de beëindiging van de odnersteuning betwist, kan je binnen 30 dagen rechtstreeks een klacht indienen bij de interne klachtencommissie. 

De interne klachtencommissie wordt voor de behandeling van deze klachten uitgebreid met de heer Kristof Janssens, die heirvoor als onafhankelijke derde werd aangesteld door Monnikenheide en de gebruikersraad (mandaat van 01/01/2013 t.e.m. 31/12/2016, hernieuwbaar).

De klachtencommissie hoort alle betrokken partijen en probeert ze binnen de dertig dagen nadat ze een klacht heeft ontvangen te verzoenen. Het resultaat hiervan wordt opgenomen in de dienstverleningsovereenkomst van de cliënt.

De opzegtermijn wordt voor de duur van deze procedure geschorst.

Indien de bemiddeling van de klachtencommissie niet resulteert in een oplossing binnen Monnikenheide, verbindt Monnikenheide zich ertoe om mee te zoeken naar een gepaste oplossing.

Beroepsmogelijkheden

Ben je niet tevreden met het antwoord dat je van de directie ontving, dan kan je je richten tot de interne klachtencommissie van Monnikenheide. De interne klachtencommisie bestaat uit een vertegenwoordiger van de Raad van Bestuur, en een persoon aangeduid door de gebruikersraad van het tehuis niet-werkenden of DIO.

  • Monnikenheide
    t.a.v. de interne klachtencommissie
    Monnikendreef 3
    2980 Zoersel

Motiveer in je schrijven waarom je niet akkoord gaat met het antwoord dat je van de directie ontving en welke oplossing je zelf voorstelt.

De klachtencommissie hoort alle betrokken partijen en poogt ze te verzoenen. Je kan je hierbij laten bijstaan door een derde. Binnen de 30 dagen na ontvangst van de klacht bezorgt de commissie haar oordeel aan jou en aan de directie.

De directie gaat met dit oordeel verder aan de slag. Uiterlijk 30 dagen na het oordeel van de interne klachtencommissie mag je een schriftelijke reactie van de directie ontvangen.

Is het oordeel van de klachtencommissie en de reactie van de directie voor jou nog steeds ontoereikend, dan kan je je wenden tot het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap, Sterrenkundelaan 30, 1210 Brussel.