print

Gebruikersraden Monnikenheide

Cliënten (of hun vertegenwoordigers) uit ondersteuningsvormen met een permanente wooncomponent worden verenigd in een gebruikersraad. Omdat de ondersteuningsvorm en -aanpak tussen Tehuis Niet Werkenden (TNW) en Diensten voor Inclusieve Ondersteuning (DIO) sterk verschilt, voorzien we twee aparte gebruikersraden:

In iedere gebruikersraad gaan cliënten of hun vertegenwoordigers in overleg met elkaar en kunnen verschillende thema’s met een collectief belang aan bod komen.

Leden    

De cliënten (of hun vertegenwoordigers) verkiezen elke 4 jaar de leden van hun gebruikersraad. Monnikenheide neemt de organisatie van deze verkiezingen op zich. Zij brengt alle cliënten (of hun vertegenwoordigers) op de hoogte, zorgt ervoor dat iedereen de kans krijgt om zich kandidaat te stellen en ook zijn of haar stem uit te brengen.

Cliënten die zetelen in een gebruikersraad worden bij de voorbereiding van de vergaderingen ondersteund door Monnikenheide.

Om een goede werking te garanderen, stellen we volgende samenstelling voorop:

  • Gebruikersraad Tehuis Niet-Werkenden: minstens 1 en maximaal 2 personen per woning
    Cliënten die meerderjarig zijn kunnen zelf ook deel uitmaken van de gebruikersraad. Daarnaast kunnen ze ook zelf hun stem uitbrengen over de samenstelling ervan.
  • Gebruikersraad DIO: minstens 1 cliënt en 1 vertegenwoordiger per leefgroep

Werking

Elke gebruikersraad maakt een huishoudelijk reglement op. In dit reglement staat onder meer de looptijd van het mandaat van de gebruikersraad beschreven, de frequentie van de vergaderingen en de manier waarop de cliënten hun inbreng kunnen doen.

Omdat Huize Monnikenheide ook een aantal engagementen opneemt t.a.v. de gebruikersraad, ondertekent ook de directie en het betrokken afdelingshoofd het huishoudelijk reglement.

Agenda

De gebruikersraad is een forum voor de cliënten en hun vertegenwoordigers. De agendabepaling gebeurt door de voorzitter. Zowel de leden van de gebruikersraad, als andere cliënten of hun vertegenwoordigers kunnen agendapunten aanbrengen.

Overleg 

Monnikenheide gaat steeds in overleg met de gebruikersraden over een aantal cruciale elementen:

  • Wijzigingen aan het charter
  • Belangrijke wijzigingen in de algemene woon- en leefsituatie
  • Wijzigingen in het concept van de voorziening
  • Elke aangelegenheid i.v.m. de verhouding tussen de voorziening en de cliënten

Monnikenheide bezorgt informatie aan de gebruikersraad over de woon- en leefsituatie van cliënten en andere elementen die hen als groep aanbelangen (incl. informatie over de jaarrekeningen en het doelmatig inzetten van middelen).

De dialoog tussen Monnikenheide en de gebruikersraad wordt steeds centraal gesteld. Belangrijk hierbij is dat de gebruikersraad het recht heeft om over elk thema gehoord te worden en dat Monnikenheide hierop ook steeds een antwoord dient te geven.

Om de betrokkenheid van de gebruikersraad bij het beleid te versterken, wordt de voorzitter van elke gebruikersraad uitgenodigd op de algemene vergadering van Monnikenheide.

De gebruikersraad heeft ook een specifieke taak in de afhandeling van klachten binnen Monnikenheide. Indien er naar aanleiding van een specifieke klacht van een gebruiker een klachtencommissie moet worden samengesteld, maakt een vertegenwoordiger van de gebruikersraad hiervan deel uit.