print

Het hulp- en dienstverleningsplan

Deze werkwijze is van toepassing op alle cliënten wiens aanbod een zekere duur, frequentie en intensiteit heeft (dus niet voor cliënten rechtstreeks toegankelijke hulpverlening, kortopvang, ....).

Opmaak van het hulp- en dienstverleningsplan (H&D)

Zoals in het pedagogisch concept verwoord, vinden we het belangrijk om planmatig te werken. Hulp- en dienstverleningsplanning is de manier waarop we de zorg voor onze cliënten planmatig aanpakken: plannen - uitvoeren - checken - aanpassen - nieuwe plannen maken - ...

In het hulp- en dienstverleningsplan wordt een cliënt uitgebreid ‘in beeld’ gebracht. Het is een document dat ons in staat stelt om cliënten te leren kennen, het functioneren van de cliënt in kaart te brengen en onze begeleiding hierop af te stemmen. 

Met het hulp- en dienstverleningsplan realiseren we zorg op maat. Cliënten krijgen inspraak in de dienstverlening die aan hen wordt geboden. Ter voorbereiding van het H&D bevraagt de mentor de cliënt hoe hij het leven in Monnikenheide ervaart. Om de communicatie te vergemakkelijken hebben we een pakket ontwikkeld met foto’s, picto’s en lijntekeningen. De sociale dienst bevraagt de familie van de cliënt om deze ervaringen mee te nemen in het H&D.

In het plan zelf staan we stil bij  alle domeinen van ‘kwaliteit van leven’, maw de cliënt in zijn totaliteit wordt beschreven op de domeinen die ook voor ons belangrijk zijn om een goed leven te leiden, nl. emotioneel welbevinden, gezondheid, wonen, werken, vrije tijd, sociale vaardigheden, …

Daarnaast wordt ook stilgestaan bij de toekomst van de cliënt binnen en buiten Monnikenheide. We maken een ondersteuningsprofiel op waarin we de doelen beschrijven waaraan we willen werken met de cliënt.

Het eerste hulp- en dienstverleningsplan wordt binnen het jaar na afloop van de proefperiode afgerond.

H&D - bespreking

Het hulp- en dienstverleningsplan wordt multidisciplinair besproken. Ook de cliënt en de familie wordt hierbij uitgenodigd. Vooraf neemt de sociale dienst contact op met de families om ook hun inbreng te garanderen. Tijdens de bespreking wordt de nadruk gelegd op acties voor de komende 3 of 4 jaar en op de rol die het netwerk van de cliënt op zich kan nemen.

Het uiteindelijke hulp- en dienstverleningsplan wordt samen met het ondersteuningsprofiel en de individuele dienstverleningsovereenkomst ter goedkeuring voorgelegd aan de cliënt en/of zijn wettelijke vertegenwoordiger. Ook de individuele dienstverleningsovereenkomst met de daarbij horende bijlagen wordt opnieuw onder de loep genomen. Om ervoor te zorgen dat we alle relevante documenten ter hand nemen ontwikkelden we een H&D checklist.

Opvolging

Het hulp-en dienstverleningsplan wordt minstens om de 3 à 4 jaar vernieuwd. Over deze perioden worden 4 opvolgingsmomenten gepland waarbij ook de cliënt en de familie betrokken kan worden. 

Voor cliënten met een verhoogde zorgvraag wordt het H&D nog intensiever en uitgebreider opgevolgd:

26/10/2019

G-veldrijden