print

Kwaliteitsvolle zorg

Monnikenheide wil uitmunten in warme én professionele dienstverlening aan mensen met een verstandelijke handicap en hun gezin.

We kiezen dan ook resoluut voor kwaliteit.

Onze cliënten

Onze ondersteuning vertrekt vanuit de individuele noden, behoeften en vragen van onze cliënten. De inbreng van de cliënt en zijn of haar netwerk vormt dan ook het vertrekpunt van het ondersteuningsplan van de cliënt. Het geeft de richting aan hoe wonen, werken en vrijetijdsbesteding worden ingevuld. Ook intensieve hulp op verzorgend, (para)medisch, en psychologisch vlak wordt hierbij aangeboden.

We streven er samen naar dat cliënten gelukkig zijn met het leven dat zij leiden. We gaan met hen een oprechte relatie aan en zorgen voor elkaar in een laagdrempelige en onthalende leefgemeenschap. In ons pedagogisch concept beschrijven we onze aanpak.

Het cliëntgericht werken vinden we ook terug in de wijze waarop we inspraak verlenen aan cliënten en hun familie.

Onze medewerkers

We realiseren onze missie door te werken met gemotiveerde en gekwalificeerde medewerkers. We verwachten van hen dat ze onze kerncompetenties samenwerken, betrokkenheid, cliëntgericht handelen en kwaliteitsvol werken in hun dagelijkse activiteiten uitdragen. We maken voor elke medeweker een persoonlijk ontwikkelingsplan op en investeren in vorming en opleiding. De expertise, die onze medewekers in de loop der jaren en elk op hun eigen terrein hebben ontwikkeld, wordt gedeeld binnen onze organisatie.

Beleidsdoelen

Vanuit onze missie, ons pedagogisch concept, en onze kijk op de zorgsector, willen we tegen 2015 zes beleidsdoelstellingen realiseren. Jaarlijks worden hiertoe binnen de voorziening enkele projecten uitgewerkt.